28
خرداد

ارزیابی دوام سنگ های ساختمانی

نمی دهد. همچنین قطر روزنه های توری آن ۲۲ میلی متر بوده و حداکثر قطر دانه های مورد آزمایش نباید بیش از ۳ میلی متر باشد. در این تحقیق...

ادامه مطلب